xoves, 17 de setembro de 2020

 

 

Publicación da Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21

 

Xúntase a Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Consulta: 👇👇👇👇

Publicación da Orde do 16 de setembro de 2020

 

 

luns, 14 de setembro de 2020

 

 

📣📢Xornada de acollemento curso 20/21 no IES Vilamarín

Desculpa as molestias!! 🙏🙏

Lembra, novas datas de incorporación ao curso!!


Os 1º cursos de CM e CS, Adultos o día 23

Os 2º cursos de CM e CS o día 24

Toda a Formación Profesional Básica o día 25


Localiza o teu curso para saber a data, a hora e aula correspondentes!!

 

 👇👇👇👇

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/ 

 

 

XORNADA DE ACOLLEMENTO ALUMNADO CURSO 2020/2021  

ORGANIZACIÓN DA XORNADA  

1. Se algún/ha alumno/a presenta síntomas compatibles coa Covid-19 o día da xornada de acollemento, NON debe acudir ao centro e debe comunícalo ao teléfono do centro (988685050) ou a través do correo electrónico (ies.vilamarin@edu.xunta.gal)

 

2. O alumnado debe vir provisto obrigatoriamente de máscara e usala correctamente durante toda a xornada.

 

3. Débese entrar no edificio principal de xeito individual, seguindo as indicacións estipuladas do circuito de acceso e desinfectar as mans correctamente antes de entrar.

 

3. Rógase puntualidade nas horas establecidas para cada grupo.

 

4. O alumnado agardará na zona axardinada diante do edificio principal (cor azul) mantendo a distancia de seguridade en todo momento, ata o chamamento por parte do/a titor/a do grupo.

 

5. O alumnado virá provisto con caderno de notas e bolígrafo ou elementos semellantes (NON se pode compartir o material cos/as compañeiros/as).

 

6. O alumnado que non cumpra estas normas será expulsado da xornada de acollemento.

 

 

Saúdos!!

Bo día!!

 

 

venres, 11 de setembro de 2020

 Última hora!!

A Xunta e os centros de Secundaria consensúan o adiamento do inicio do curso aos días 23, 24 e 25

 

 👇👇👇👇

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31889


Quedamos á espera dunha nova publicación coas datas das xornadas de acollemento.

 

📣📢Xornada de acollemento curso 20/21 no IES Vilamarín

 

Comeza un novo curso!! Este ano a incorporación do alumnado é gradual: algúns cursos o día 16, outros o día 17 e outros o día 18.

 

Os 1º cursos de CM e CS o día 16

Os 2º cursos de CM e CS o día 17

Toda a Formación Profesional Básica o día 18 


Localiza o teu curso para saber a data, a hora e aula correspondentes!!

 

 👇👇👇👇

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/ 

 

Saúdos!!

Bo día!!

 

 

 

luns, 7 de setembro de 2020

 

 

📣📢Modelos actualizados de cartelería para centros educativos

 👇👇👇👇

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31790

 

 


Modelo de declaración responsable das familias para protocolo Covid-19

Xúntase o Modelo de declaración responsable das familias para o protocolo Covid-19 nos centros educativos

 

👇👇👇👇

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31788
 
 
 

 

 

Guía resumo das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública

 

Xúntase a Guía resumo das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

 👇👇👇👇

 https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31786 

 

 

venres, 4 de setembro de 2020

 

 📢📣Incorporación gradual do alumnado 

Curso 2020/21

 

Punto único. Incorporación gradual do alumnado  

1. O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantll 1º, 2º e 3º curso de educación primarial e educación especial. 

 

2. O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria.  

 

3. O día 16 de setembro incorporarase o alumnado de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria 1º curso de bacharelato 1º de formación profesional de grao medio e 1º de formación profesional de grao superior. 

 

4. O día 17 de setembro incorporarase o alumnado de 3º de educación secundaria obrigatoria 2ºcurso de bacharelato 2º de formación profesional de grao medio e 2º de formación profesional de grao superior. 

 

5. O día 18 de setembro incorporarase o alumnado de 4º de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica.

 

 6. O alumnado de ensinanzas profesionais artes plástcas e deseño e as deportvas incorporarasenas mesmas datas establecidas para o alumnado de formación profesional. 

 

7. O alumnado das demais ensinanzas de réxime especial incorporarase a partir do 16 de setembro de acordo cos calendarios de probas de acceso e probas de certfcación establecidas para cada unha delas

 

 

Fonte: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_incorporacion_gradual.pdf 

xoves, 3 de setembro de 2020

 

Cal é o período de admisión na FP básica?

 

 

Cales son os requisitos para acceder á FP Básica?  

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:

  • Ser proposto/a polo equipo docente
  • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
  • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
  • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:

  • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
  • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Que hai que facer para matricularse?

Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais) segundo o anexo I.

A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitido, e no caso de que a docencia do ciclo se organice en dous centros, a solicitude deberá presentarse no centro onde se impartan os módulos asociados a unidades de competencia.

Documentación a presentar:

  • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
  • Comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o anexo IV, no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos
  • Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola re­serva para persoas con discapacidade

 

Toda a información en:  http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica