luns, 29 de xuño de 2020💻
 Video titorial admisión a ciclos, curso 2020-2021, alumnado de nova incorporación
 

☎️988685050
📬ies.vilamarin@edu.xunta.gal
 🏨Contamos con residencia


👇👇👇👇

📌📌Lembra...
Proceso de admisión a ciclos de formación profesional para o curso 2020/2021.


☎️988685050
📬ies.vilamarin@edu.xunta.gal📌📌Lembra...

Proceso de admisión a ciclos de FP dual. Curso 2020/2021


Máis información:☎️988685050
📬ies.vilamarin@edu.xunta.galvenres, 26 de xuño de 2020📌📌XI Concurso de Viñetas “Novas Masculinidades”
23 Xun 2020

O obxecto do certame é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para reflexionar, concienciar, visibilizar e mudar mentalidades da cidadanía en xeral e da poboación adolescente en particular, sobre as novas masculinidades así como as claves para avanzar ata unha masculinidade alternativa mais igualitaria.

Participantes:
Poderán participar calquer mozo ou moza, con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo.
Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita, escrita en galego e non premiada con anterioridade.
Non poderán participar as persoas que fosen premiadas con anterioridade neste concurso.
 
 
Toda a información en:
 
👇👇
 
 
 Saúdos!! 🙋

martes, 23 de xuño de 2020
 
📋📌📌Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021
 
 
Publicado o calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual para o curso 2020/2021.
Máis información:
 
 
 

xoves, 18 de xuño de 2020👌Pensando no próximo curso!!


Estamos á espera da publicación de toda a información para o proceso de admisión e matrícula para o próximo curso 2020-2021: oferta educativa, prazos, instrucións,...

Lembra que estamos en:

WEB: 

 

Facebook:Dpto. Orientación IES Vilamarín
orientacioniesvilamarin@gmail.com
 
 
Saúdos!! 🙋
📌📌Probas de acceso a ciclos:


Lembra: para estar ao tanto das publicacións relacionadas coas probas de acceso, tanto a Ciclo Medio como a Ciclo Superior:

👇👇
Acceso a ciclos de Grao Medio

👇👇
Acceso a ciclos de Grao Superior


Saúdos!! 🙋

luns, 15 de xuño de 202015/06/2020 |
 
 
📌📌Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2020


Publicados os exames e as respostas da convocatoria 2020 de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.
Acceso aos exames e respostas da convocatoria do 2020

 
 
 
 

venres, 12 de xuño de 2020🚗Reanúdase o prazo para solicitar as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C 

 

Requisitos das persoas solicitantes:
- Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C.

- Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

- Estar inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/s permiso/s para o/s que se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.

Obrigas das persoas beneficiarias:
- Obter o permiso de condución para o que se solicitou a axuda entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 15 de outubro de 2020 e acreditalo.

 prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2020

Toda a información... 👉👉 http://xuventude.xunta.es 

 

Un saúdo!! 🙋

 

 

 👉👉 Coñece a Formación Profesional... Validacións / Equivalencias


Validacións


Coa validación dáse por superada un parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado con anterioridade.

Equivalencias entre títulos LOXSE e LOE 


Equivalencias específicas entre títulos derivados da Lei orgánica 1/1990 de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) e os títulos derivados da Lei orgánica 2/2006 de educación (LOE).Para información sobre validacións entre módulos de diferentes ciclos:

👇👇
www.edu.xunta.gal/fp/validacion-modulos-profesionais 


Para información sobre validacións ciclos superiores de FP e os estudos universitarios:

👇👇
http://www.edu.xunta.gal/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitariosPara información sobre equivalencias entre títulos LOXSE e LOE:

👇👇
http://www.edu.xunta.gal/fp/equivalencias


Un saúdo! 🙋


12/06/2020 
 
📌📌Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2020

Publicados os exames e as respostas da convocatoria 2020 de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Acceso aos exames e respostas da convocatoriaUn saúdo!! 🙋

 

mércores, 10 de xuño de 2020


 
09/06/2020 
 
📌📌Nota informativa sobre ampliación de oficinas para solicitar Chave 365

Segundo o establecido na base 3.1 da Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso a corpos docentes (código de procedemento ED001A), publicada no Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo de 2020, para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https.//sede.xunta.gal/chave365).

Coa finalidade de facilitar a obtención da Chave 365 para as persoas que desexen inscribirse no dito procedemento selectivo, dende o mércores 10 de xuño amplíanse os puntos onde pode obterse a dita chave.

Podes consultar toda a información aquí 👉👉 Nota informativa sobre ampliación de oficinas para solicitar Chave 365


Saúdos!! 🙋  10/06/2020
 
📌📌Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual


Toda a información en 👉👉 https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31230


Xúntase a Orde do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A).

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo, trinta e un (31) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2019-marzo 2020 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2020.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2020, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020.Saúdos!!🙋

👉👉Coñece a Formación Profesional:
Cales son os réximes e as modalidades nos estudos de FP? 

Onde podo consultar os prazos de admisión?

Como é o prazo de admisión e matrícula? 

*Información do portal da Consellería de Educación a data 10/06/20 

👇👇👀

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo– ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.
Para realizar a matricula no réxime de persoas adultas é preciso ter cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

Cando comece o prazo de admisión, poderás consultar os pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos no Portal de Edu Xunta -- http://www.edu.xunta.gal/fp/

Réxime ordinario
Este réxime está organizado en dous cursos en quendas de mañá e tarde, segundo o horario establecido polo centro educativo
A asistencia ás clases é obrigatoria.
O alumnado que estea en condicións de pasar ao segundo curso ou teña que repetir o curso deberá realizar unha solicitude de admisión. Terá a praza garantida sempre que o curse no ano seguinte e por primeira vez no mesmo centro e ciclo.

Réxime para as persoas adultas na modalidade presencial

Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso.
A xornada lectiva desenvólvese polo xeral en quenda de tarde-noite.
A asistencia ás clases é obrigatoria.
Nos módulos de ciclos LOE asociados a unidades de competencia o alumnado pode matricularse sen cumprir requisitos de acceso sempre que acredite dous anos de experiencia laboral no ámbito da familia profesional do ciclo formativo.
Para a obtención do título será preciso ter os requisitos de acceso e superar todos os módulos do ciclo formativo.
Cada curso haberá que facer unha nova solicitude de admisión. Aínda que a praza non está garantida, cada módulo superado incrementa a puntuación de participación no proceso de admisión.

Réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia

Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso.
A asistencia ás titorías e outros eventos formativos presenciais é recomendable, pero non obrigatoria.

Si é obrigatoria a asistencia as actividades de avaliación de cada trimestre. Para a realización das actividades a distancia seguiranse as instrucións do titor/a do curso.
Para a obtención do título será preciso ter os requisitos de acceso e superar todos os módulos do ciclo formativo.

Nos módulos de ciclos LOE asociados a unidades de competencia o alumnado pode matricularse sen cumprir requisitos de acceso sempre que acredite dous anos de experiencia laboral no ámbito da familia profesional do ciclo formativo e existan prazas vacantes ao final do proceso.
Cada curso haberá que facer unha nova solicitude de admisión. A praza non está garantida, aínda que cada módulo superado incrementa a puntuación de participación no proceso de admisión.


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa de admisión).


Para información sobre a nosa oferta educativa ou para calquera dúbida podes escribir a:
📧 orientacioniesvilamarin@gmail.com


Saúdos!! 🙋😏Pensando no próximo curso??

Estreamos entradas sobre os requisitos de acceso á Formación Profesional.
*Información do portal da Consellería de Educación a data 10/06/20Requisitos

Réxime ordinario

As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%).

Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso:
Grupo A, persoas que posúen título de bacharelato ou equivalente para efectos de acceso a ciclos.
Grupo B, persoas que teñen un título de técnico LOE ou LOXSE.
Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior.

A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é:

Criterios de selección cando a demanda de prazas supera a oferta
Dentro de cada grupo establécese a relación ordenada de requisitos de acceso de maior a menor prioridade. Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de maior a menor nota de acceso


 Grupo A.
1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e coas materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. A nota media, de maior a menor, das materias vinculadas empregarase nos casos de empate da nota media do bacharelato.
2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo.
3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente das determinadas no currículo do ciclo. Alumnado que superara COU ou PREU.
4º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato (regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) da modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo (non aplicable para este curso, segundo o disposto no Real Decreto 562/2017, do 2 de xuño).
5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato (regulado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa) sen a modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo.
6º. Alumnado con título de bacharelato unificado e polivalente (BUP).


Grupo B.
1º. Alumnado con título de técnico de formación profesional da mesma familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.
2º. Alumnado con título de técnico de formación profesional de diferente familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.


 Grupo C.
1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
2º. Alumnado con proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos.
3º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista.
4º. Alumnado con título universitario.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes, e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público segundo a normativa. (Criterios de desempate)
O procedemento de admisión ten establecidas as datas de publicación das listaxes de adxudicacións e os prazos de formalización de matrícula. As matrículas ou renuncias fóra dos prazos establecidos non serán válidas.

Réxime para persoas adultas

Neste réxime os requisitos de admisión son iguais que no réxime ordinario, coa salvidade de que as persoas que non cumpran os requisitos de acceso poderán matricularse nos módulos de ciclos LOE asociados a unidades de competencia, sempre que acrediten dous anos de experiencia laboral no ámbito da familia profesional do ciclo formativo que desexou cursar. Estas persoas só poderán matricularse en de existiren prazas vacantes ao final do proceso.
As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%).
Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección, para cada unha das cotas. En cada cota de acceso ordénanse as persoas solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a experiencia laboral, os módulos superados no ciclo e as unidades de competencia do ciclo acreditadas. Neste réxime non existen grupos diferenciados dentro de cada cota de acceso.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes, e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado no ciclo formativo en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público segundo a normativa. (Criterios de desempate) Podes consultar toda a información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-superiorPara información sobre a nosa oferta educativa ou para calquera dúbida sobre este tipo de ensino, podes escribir a:

📧 orientacioniesvilamarin@gmail.com

 Saúdos!! 🙋😏Pensando no próximo curso??

Requisitos de acceso á Formación Profesional.
*Información do portal da Consellería de Educación a data 10/06/20 Requisitos


Réxime ordinario

As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%).
Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso:
Grupo A, persoas que posúen título da ESO ou titulacións equivalentes para efectos de acceso a ciclos.
Grupo B, persoas que teñen título profesional básico ou os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011-2012 ou seguintes.
Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos ou outras vías de acceso a ciclos de grao medio.

Criterios de selección cando a demanda de prazas supera a oferta
Dentro de cada grupo establécese a relación ordenada de requisitos de acceso de maior a menor prioridade. Dentro de cada apartado, as solicitudes ordenaranse de maior a menor nota de acceso

  Grupo A.
1º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria con superación da avaliación final de educación secundaria obrigatoria pola opción de ensinanzas aplicadas (non aplicable para este curso, segundo o disposto no Real Decreto 562/2017, do 2 de xuño).
2º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria obtido con anterioridade á implantación da avaliación final da educación secundaria obrigatoria.
3º. Outras titulacións equivalentes para os efectos de acceso neste grupo:
- Alumnado con título de técnico auxiliar.
- Alumnado cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos de BUP.
- Alumnado con título de bacharelato superior.
- Alumnado que superou, das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, o terceiro curso do plan de 1963 ou o segundo de comúns experimental.


  Grupo B.
1º. Alumnado con título de formación profesional básica que recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita.
2º. Alumnado con título de formación profesional básica que non recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita.
3º. Alumnado que superara os módulos obrigatorios dun programa de cualificación profesional inicial.
  Grupo C.
1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou con curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio.
2º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
3º. Alumnado con proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño
4º. Alumnado con título de técnico.
5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do bacharelato regulado na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
6º. Alumnado con título de bacharelato.
7º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista.
8º. Alumnado con título universitario.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes, e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público segundo a normativa. (Criterios de desempate)
O procedemento de admisión ten establecidas as datas de publicación das listaxes de adxudicacións e os prazos de formalización de matrícula. As matrículas ou renuncias fóra dos prazos establecidos non serán válidas.

Réxime para as persoas adultas

Neste réxime os requisitos de acceso son iguais que no réxime ordinario, coa salvidade de que as persoas que non cumpran os requisitos de acceso poderán matricularse nos módulos de ciclos LOE asociados a unidades de competencia, sempre que acrediten dous anos de experiencia laboral no ámbito da familia profesional do ciclo formativo que desexa cursar. Estas persoas só poderán matricularse de existiren prazas vacantes ao final do proceso.

As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%).

Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección, para cada unha das cotas. En cada cota de acceso ordénanse as persoas solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a experiencia laboral, os módulos superados no ciclo e as unidades de competencia do ciclo acreditadas. Neste réxime non existen grupos diferenciados dentro de cada cota de acceso.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes, e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado no ciclo formativo en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público segundo a normativa. (Criterios de desempate) Podes consultar toda a información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-grao-medio


Para información sobre a nosa oferta educativa ou para calquera dúbida sobre este tipo de ensino, podes escribir a:

📧 orientacioniesvilamarin@gmail.com

 Saúdos!! 🙋
😏Pensando no próximo curso??

Estreamos entradas sobre os requisitos de acceso á Formación Profesional.
*Información do portal da Consellería de Educación a data 10/06/20 

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.
Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.
Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Requisitos

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:
  • Ser proposto/a polo equipo docente
  • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
  • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
  • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso
A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.
De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:
  • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
  • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos


 Podes consultar toda a información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica

O proceso de admisión / matrícula para Formación Profesional Básica adoita ser nos primeiros días de setembro. Estamos á espera do calendario de admisión para o próximo curso.

O Departamento de Orientación do teu Centro facilitará a documentación para o acceso a este tipo de ensino. De todos modos, para calquera dúbida sobre este tipo de ensino ou para información sobre a nosa oferta educativa podes escribir a:

📧 orientacioniesvilamarin@gmail.com

 Saúdos!! 🙋
martes, 9 de xuño de 2020
📌📌Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021

 

Orde do 29 de maio de 2020 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/21 (código de procedemento ED306A) .
O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:
  • Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 10 de xullo de 2020 (este incluído).
  • Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publi-cación desta convocatoria e o 3 de agosto de 2020 (este incluído).

 

Fonte: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31201

 

Saúdos!! 🙋
09/06/2020
📌📌Anulada a convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos


Orde do 5 de maio de 2020 pola que se anula a Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.


luns, 8 de xuño de 2020
📣📣Fase 3 da desescalada


A partir de hoxe luns 8, Galicia entra en fase 3.

Consulta aquí as características desta nova etapa 👇👇
  

Saúdos!! 🙋


xoves, 4 de xuño de 2020
💻💰Pagamento de Taxas 

Tes que tramitar un título? Tes que facer támites con pagamento de taxas? Como se fai o pagamento telemático? Cales son as entidades bancarias nas que podo presentar o modelo de pagamento? Onde podes consultar a taxas vixentes do ano?


Nas seguintes ligazón tes información sobre estes temas:

Ligazóns sobre taxas, entidades bancarias colaboradoras...

Para facer o trámite:

Empresas e profesionais

Cidadáns

Colaboradores Sociais

Usuarios autorizados


Nestas ligazóns, na parte superior dereita, podes ver


mércores, 3 de xuño de 2020😕😟😁😏Temas de Psicoloxía, Filosofía... temas da vida❣

Retomamos a idea de repasar conceptos que poden axudar a enteder mellor o comportamento humano.... a nós mesmos!

Esta vez toca...
o efecto bolboreta 

El Efecto Mariposa

[...]“El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo”… Con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa. Pequeñas acciones capaces de generar grandes cambios, positivos o no. Esta idea sacada de la física y de la» idea del caos» también puede aplicarse al campo de la psicología.

Todos nosotros, de algún modo, estamos batiendo nuestras alas invisibles de forma constante imitando el efecto mariposa. Pensemos en ello durante un instante. A veces, un pequeño acto de bondad puntual puede propiciar un cambio formidable en otras personas. A su vez, una palabra dicha en el momento preciso a un compañero de trabajo, un amigo o un desconocido, puede también dar forma a un cambio de mentalidad que fluye hacia el progreso o a un avance en positivo.
«No puedes cambiar a alguien sin destruir lo que fue».
-Efecto mariposa-[...]

👇👇👇👇
lamenteesmaravillosa.com/el-efecto-mariposa/


 Fonte: lamenteesmaravillosa.com/Saúdos!! 🙋


 

 

luns, 1 de xuño de 2020📌📌Ábrese o prazo de matrícula para os procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020

Xúntase a Nota informativa: Ábrese o prazo de matrícula para os procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020.

A presentación de solicitudes para participar no procedemento selectivo convocado pola Orde do 24 de febreiro de 2020, iníciase o 1 de xuño de 2020 e remata o día 19 de xuño de 2020, ambos incluídos.

Anuncio principal: 
Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2020
Toda a información en 👉👉 www.edu.xunta.gal/portal/node/31136
Saúdos!! 🙋
 📌📌Seguir a información das probas de acceso, probas libres...

Lembra: podes seguir toda  información, documentación, listaxes,... en:

👇👇👇👇
www.edu.xunta.gal/fp/probas


Saúdos!! 🙋
 📌📌Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019-2020 

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes
Na convocatoria do curso 2019-2020, o período de solicitudes considerarase período de matrícula en prazas liberadas (segundo o establecido no artigo 3.2 da Resolución do 29 de maio de 2020) polo que as solicitudes de matrícula para participar nas probas libres de formación profesional de títulos LOE presentaranse na secretaría do centro público elixido en primeira opción.

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da matrícula.

O prazo de presentación de solicitudes de matrícula será do 1 ao 12 de xuño de 2020

Toda a información  👉👉  www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actual 

 

Saúdos!! 🙋